حقوق تجارت 1
مواد 1 تا 19 مواد 335 تا 411 تاجر-دلالی-حق العمل کاری-متصدی حمل و نقل-ضمانت-قائم مقام تجاری

تاجر قسمت اول01:15:02
تاجر قسمت دوم43:00
دلالی01:10:07
حق العمل کاری01:13:00
متصدی حمل و نقل01:08:23
ضمانت47:14
تحلیل تست پایان دوره تجارت 137:34

حقوق تجارت 2 شرکتها

حقوق تجارت 3 اسناد تجاری

حقوق تجارت 4 ورشکستگی

قائم مقام تجارتی
هیچ پیوستی یافت نشد
هیچ پیوستی یافت نشد
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!