حقوق جزای عمومی
هر قسمت را به ترتیب سر فصل های قانون ببینید و لذت ببرید جزای اختصاصی رو از دست ندید

صلاحیت ها مواد 1 تا 1001:34:33
مجازات ها مواد 10 تا 2001:29:00
مجازات تکمیلی57:51
مجازات تبعی01:00:32
تخفیف مجازات44:38
تعویق40:08
تعلیق01:01:10
آزادی مشروط24:18
مجازات جایگزین حبس01:07:01
اطفال و نوجوانان01:02:49
سقوط مجازات ها59:35
شروع مجازات51:18
معاونت50:51
تعدد و تکرار قسمت اول01:03:58
تعدد و تکرار قسمت دوم01:41:06
تعدد و تکرار قسمت سوم17:05
مسئولیت اشخاص48:21
ادله اثبات35:23
هیچ پیوستی یافت نشد
هیچ پیوستی یافت نشد
توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!