دوره دوره نکته و تست

ما 5 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده

نکته و تست حقوق جزای عمومی

4 درس
4.8 ساعت
همه سطح‌ها

4 ساعت آموزش ، تدریس و ارائه نکات مواد 1 …

نکته و تست حقوق اساسی

3 درس
3.5 ساعت
همه سطح‌ها

آموزش حقوق اساسی در قالب نکته و تست ویژه ماهای …

نکته و تست آیین دادرسی کیفری

3 درس
3 ساعت
همه سطح‌ها

3 ساعت آموزش دور نکته و تست آیین دادرسی کیفری …

نکته و تست آیین دادرسی مدنی

3 درس
3.3 ساعت
همه سطح‌ها

تدریس آیین دادرسی مدنی در قالب نکته و تست. این …

نکته و تست متون فقه مبحث وکالت و شهادت

3 درس
4 ساعت
همه سطح‌ها

نکته و تست متون فقه مبحث وکالت و شهادت این …

توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!