دوره حقوق مدنی

ما 10 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
-47%

قوانین خاص حقوق مدنی و آدم

12 ساعت
همه سطح‌ها

قوانین خاص حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی همراه با …

آنچه یاد خواهید گرفت
قانون اجرای احکام مدنی
ق نحوه ی اجرای محکومیت های مالی
ق حمایت خانواده
ق دیوان عدالت اداری
ق شورای حل اختلاف
ق بیمه اجباری اشخاص ثالث
ق مسئولیت مدنی
ق روابط موجر و مستاجر ۵۶
ق روابط موجر و مستاجر ۷۶

حقوق مدنی 5 حقوق خانواده

3 درس
همه سطح‌ها

حقوق مدنی 5 ( حقوق خانواده) استاد امین بیات وکیل …

حقوق مدنی 8 شفعه وصیت ارث

9 درس
7 ساعت
همه سطح‌ها

حقوق مدنی 8 مباحث ، شفعه – وصیت و ارث …

حقوق مدنی 7 عقود معین

13 درس
10 ساعت
همه سطح‌ها

تدریس 0 تا 100 حقوق مدنی 7 عقود معین جلد …

حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت

8 درس
6 ساعت
همه سطح‌ها

تدریس 0 تا 100 حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت …

حقوق مدنی 6 عقود معین

27 درس
13 ساعت
همه سطح‌ها

تدریس 0 تا 100 حقوق مدنی 6 عقود معین 1 …

حقوق مدنی 3 قواعد عمومی قراردادها

19 درس
19 ساعت
همه سطح‌ها

تدریس 0 تا 100 حقوق مدنی 3 به صورت کامل …

حقوق مدنی 4 الزامات خارج از قرارداد

8 درس
6 ساعت
همه سطح‌ها

آموزش مواد 301 تا 337 از حقوق مدنی توسط استاد …

توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!