دوره حقوق جزا

ما 4 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
-30%

حقوق جزای پیشرفته

17 درس
همه سطح‌ها

تدریس مواد 1 تا 216 قانون مجازات اسلامی به شیوه …

نکته و تست حقوق جزای عمومی

4 درس
4.8 ساعت
همه سطح‌ها

4 ساعت آموزش ، تدریس و ارائه نکات مواد 1 …

حقوق جزای عمومی

20 درس
17 ساعت
همه سطح‌ها

دوره آموزشی حقوق جزای عمومی تدریس مواد 1 تا 216 …

-41%

حقوق جزای اختصاصی

17 درس
17 ساعت
همه سطح‌ها

17 جلسه آموزش تصویری حقوق جزای اختصاصی تدریس آزمونی و …

توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!