دوره آیین دادرسی مدنی

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
-47%

قوانین خاص حقوق مدنی و آدم

12 ساعت
همه سطح‌ها

قوانین خاص حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی همراه با …

آنچه یاد خواهید گرفت
قانون اجرای احکام مدنی
ق نحوه ی اجرای محکومیت های مالی
ق حمایت خانواده
ق دیوان عدالت اداری
ق شورای حل اختلاف
ق بیمه اجباری اشخاص ثالث
ق مسئولیت مدنی
ق روابط موجر و مستاجر ۵۶
ق روابط موجر و مستاجر ۷۶
-30%

آیین دادرسی مدنی

33 درس
40 ساعت
همه سطح‌ها

تدریس 0 تا 100 قانون آیین دادرسی مدنی مواد 1 …

توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!