برنامه مطالعاتی 5 ماه آزمون وکالت

برنامه ریزی 5 ماه آزمون وکالت

1.برنامه مطالعاتی 5 ماه تا آزمون وکالت با 90 درصد تخفیف 💛

2.آموزش تصویری شیوه صحیح مطالعه ، مرور و تثبیت ✅

4.آموزش تصویری شیوه مطالعه کتب تست و تست خوانی ✅

5. ساختار برنامه هر 15 روز 👈 9 روز مطالعه 3 روز مرور ویژه مطالب 1 روز جبرانی 2 روز استراحت و تعطیل 💪😍

6.نکات آزمونی ویژه محشی نویسی مدنی 2 ✅

7.نکات آزمونی ویژه محشی نویسی تجارت 1 ✅

8.نکات آزمونی ویژه محشی نویسی آیین دادرسی مدنی مواد 1 تا 100 ✅

9.آموزش تصویری اصول فقه مباحث الفاظ – اوامر و نواهی ویژه سبقت داوطلبین ✅

10.آموزش تصویری حقوق جزا مواد 1 تا 8 – 20 تا 24 – 63 تا 87 – 217 تا 287 ویژه سبقت داوطلبین ✅

11.آموزش تصویری آیین دادرسی کیفری مواد 1 تا 21 ویژه سبقت داوطلبین ✅

12.آموزش تصویری متون فقه 1 ساعت باب وکالت 2 ساعت باب شهادت ✅

13.لیست مواد مهم قوانین خاص آزمونی ✅

14.آزمون آزمایشی 29 شهریور تحلیل آزمون 30 شهریور✅

15.دوره جمع بندی جزای عمومی و اختصاصی فقط ویژه ثبت نامی های روز اول 🔺❗️

 

مشاوره قبل ثبت نام

نام

 

توجه: شما مجاز به کپی محتوا یا مشاهده سورس نیستید!!